Adjectiv Consulting SRL

SSM

0
de activitate
Image

Cu noi esti mai sigur

Securitate şi Sănătate în Muncă

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale

   Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România + NMA (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

• -Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă;
• -Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea ta (redactate în nume propriu);
• -Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
• -Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii tale, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile tale materiale şi/sau investiţionale);
• -Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea ta (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
• -Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
• -Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
• -Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
• -Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
• -Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
• -Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
• -Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
• -Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
• -Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
• -Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
• -Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
• -Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
• -Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
• -Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);