PSI

0
de activitate
Image
Image
Image

PSI SU

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007.
• -Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
• -Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
• -Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
• -Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
• -Dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
• -Dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
• -Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
• -Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
• -Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
• -Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
• -Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;
• -Fişa obiectivului;
• -Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
• -Documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
• -Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
• -Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
• -Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
• -Planurile de protecţie împotriva incendiilor;
• -Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
• -Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
• -Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
• -Fişele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice;
• -Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
• -Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
• -Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii;
• -Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
• -Actualizarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.