Schema medicina muncii

LEGEA NR. 319 / 2006

A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Art. 24: Măsurile prin care se asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrăto-rilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în munca se stabilesc potrivit reglemen-tărilor legale.

Art. 25 - alin. (1): Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medi-cina muncii.

H.G. NR. 1425 / 2006

PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE

A LEGII NR. 319 / 2006 A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Art. 15 alin. (2): Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.

HOTĂRÂREA NR. 355 / 2007

PRIVIND SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR

Art. 6: Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sec-torul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.”

ORDINUL nr. 875 / 08.11.2002

privind statutul medicului de medicina generală, respectiv a medicului de medicină de familie,

cu competenţa în medicina de întreprindere

LEGEA nr. 418 / 18.10.2004

privind statutul medicului de medicina muncii

CODUL MUNCII - LEGEA NR. 53 / 2003

privind raporturile de muncă

imag-medicina-muncii

  • Ø Documente prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 355 / 2007:

 

-          Fişa de solicitare a examenul medical la angajare / Anexa nr. 2 (documentul va fi emis de către angajator şi va fi transmis medicului de medicina muncii);

 

-          Fişa de identificare a factorilor de risc profesional / Anexa nr. 3 (documentul se va completa de către lucrătorul desemnat pentru prevenire şi protecţie sau de către reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie, numiţi de angajator, în colaborare cu medicul de medicina muncii cu care angajatorul a încheiat contractul de prestări servicii medicale în domeniu; documentul va fi transmis medicului de medicina muncii);

 

-          Dosarul medical / Anexa nr. 4 (stabileşte verificările medicale anuale, la care se mai adaugă -acolo unde este cazul- verificările medicale complementare prevăzute de fişele din Anexa nr. 1; documentul va fi păstrat de către medicul de medicina muncii);

 

-          Fişa de aptitudine / Anexa nr. 5 (documentul se eliberează de către medicul de medicina muncii, în două exemplare: 1 exemplar la angajat şi 1 exemplar la angajator, în dosarul de personal).

  • Ø În dosarul de personal al lucrătorilor se vor afla următoarele documente (între alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare):

 

- contractul individual de muncă;

 

- fişa postului, ca parte integrantă din contractul individual de muncă (aceasta va conţine, între altele, atribuţii şi răspunderi în domeniul SSM);

 

- fişa de aptitudine medicală eliberată de medicul de medicina muncii.

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting